Általános szerződési feltételek

1. Tárgya, hatálya

Jelen, a Worklifeapp Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1027 Budapest, Bem József utca 6.; adószám: 26340825-2-41.; cégjegyzékszám: 01-10-049812) által készített Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) alkalmazásra kerülnek minden olyan szerződéses jogviszony során, amely a Worklifeapp Zrt. által teljesített szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik. Az ÁSZF szoros és elválaszthatatlan részét képzi a Worklifeapp Zrt. és a Vevő között bármely formában létrejött szerződéses kötelemnek. A Felek egyedi szerződéseikben az ÁSZF egyes rendelkezéseitől eltérhetnek. Ha az ÁSZF és az egyedi szerződés feltételei egymástól eltérnek, az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

2. Fogalmak meghatározása

Teljesített szolgáltatás: minden, a Worklifeapp Zrt. által teljesített szolgáltatás, beleértve az online alkalmazás rendelkezésre állítását is.

Egyedi szerződés: a Felek között létrejött egyedi szerződés, amely tartalmát tekintve bármely megnevezéssel (Megbízási, Vállalkozási, Szállítási stb.) és alakisággal létrejött szerződés, de nem beleértve jelen ÁSZF-et.

3. Az ÁSZF és az egyedi szerződés viszonya

Jelen ÁSZF akkor válik a Szerződő Felek közötti egyedi szerződés részévé, ha a Felek ennek tényét rögzítik az egyedi szerződés rendelkezései között. Továbbá akkor is irányadóvá válik, ha a Worklifeapp Zrt. által adott ajánlatban az ÁSZF-re történő hivatkozás megtörténik, és a Vevő eltérő javaslatot annak tartalmára vonatkozóan nem tesz. Az ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha a Vevő által adott teljesítésigazoláson az ÁSZF-re való hivatkozás megtörténik.

4. Fizetési feltételek

4.1. Árak

Az egyes szolgáltatások árai a app.theworklifecompany.hu online időpontfoglaló felületen, a foglalás első lépésben kerülnek feltüntetésre, ennek hiányában azok a szolgáltatás igénybevétele előtt kerülnek szóban meghatározásra. Az egyes szolgáltatások kiegészítő árait és további szolgáltatások árait, így a app.theworklifecompany.hu egyes moduljainak vagy egyes rendezvények árait is az Egyedi szerződés tartalmazza.

Megrendelő a Worklifeapp Zrt. által megküldött számlát a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül ellenőrzi és elfogadás esetén, ugyanezen határidőn belül az ellenértéket a Worklifeapp Zrt. bankszámlájára átutalja.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, akkor a késedelembe esett kötelezett – a késedelme kimentésétől és a behajtási költség tényleges felmerülésétől függetlenül köteles a Worklifeapp Zrt.nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak – az MNB késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint – megfelelő forintösszeget költségátalány címen megfizetni. A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, akkor a késedelembe esett kötelezett a késedelmi idő után késedelmi kamatot fizet a Worklifeapp Zrt.nek, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

4.2. Fizetés módja

4.2.1. Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott szolgáltatás(ok) díját banki átutalással megfizetni.

A banki átutalás adatai
Cégnév: Worklifeapp Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
Bank: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10403181-50526768-77861008

Az átutalás közleményében a szolgáltatást igénybe vevő köteles a regisztrációhoz felhasznált email címét feltüntetni.

4.2.2. Készpénzes fizetés

A szolgáltatás(ok) díjának készpénzes teljesítésére a Szolgáltató által közölt időpontokban és helyszínen van lehetőség.

4.2.3. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére a szolgáltatások díjának megfizetése az app.theworklifecompany.hu oldalon a „Fizetés” menü kiválasztásával lehetséges. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a banki fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az internetes oldal a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Bank rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. A Bank rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

4.2.3.1 Fizetés bankkártyával

A bankkártya adatok megadására a szolgáltatásokhoz kapcsolódó időpontfoglalást megelőzően kerül sor egy 10 Ft-os összeg befizetésének segítségével. (Az összeg jóváírásra kerül a felhasználó egyenlegén.)

Cégünk kizárólag a tranzakció eredményét kapja meg a SimplePay-től, a bankkártyaadatokat kizárólag a SimplePay rendszere kezeli. Az adatok a kommunikáció során titkosítva közlekednek. A SimplePay rendszere is 128 bites SSL titkosítást használ. A fizetési folyamat végbemenetelét követően a felhasználó visszajut a szolgáltató rendszerfelületére, ahol az egyenlegében azonnal látja a jóváírt összeget.

Az SimplePay rendszere – és ezáltal a jelen szolgáltatás is – a Europay, illetve a VISA termékcsaládba tartozó bankkártyákkal végzett tranzakciókat fogadja el. A vásárlásra alkalmas kártyák közül az alábbiakkal lehet tranzakciót kezdeményezni a rendszerben:

Eurocard/MasterCard
VISA
VISA Electron,

azonban ennek interneten történő használata a kártyát kibocsátó banktól függ. A kibocsátó bank határozza meg, hogy engedélyezi-e a kártyát internetes, úgynevezett “Cnp” – “Card not present” típusú tranzakciók végzéséhez.

4.2.3.1 Fizetési folyamat

Az ügyfél a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a SimplePay biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezete, valamint a vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

4.2.3.2 Fizetési foglalás

A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana. Amennyiben néhány napon belül nem érkezik be a terhelés, a bank felszabadíthatja a foglalást, mely így elkölthetővé válik. Ilyenkor célszerű konzultálnunk a bankkal.

4.2.3.3 Automata bankkártyás fizetés és bankkártya regisztráció

Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez bankkártyás regisztráció és fizetés szükséges. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül lehet fizetni. Ennek feltétele, hogy az ügyfél a vezérlőfelületén nyilatkozik arról, hogy automata bankkártyás fizetést kíván igénybe venni – ezt oly módon teszi, hogy választ a szolgáltatás teljesítését követő azonnali vagy a teljesítést hónapját követő hónap első néhány napján történő, utólagos bankkártyás fizetési lehetőségek közül. Szolgáltató nem kezel és nem tárol teljes bankkártya adatokat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a bankkártya társaságok által engedélyezett részleges kártyaszám alapján azonosítja Szolgáltató a bankkártyát. A bankkártya adatokat Szolgáltató bankkártyás fizetési partnere tárolja, a kártyatársaságok által előírt szigorú biztonsági előírások szerint.

Automata bankkártyás fizetés esetén az ügyfél az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az aktuális fizetési kötelezettség összegével megterhelje. A fizetendő összeg így automatikusan kerül megállapításra, felső határa HUF 100.000 alkalmanként.

Az automata bankkártyás fizetéshez való hozzájárulás és a regisztrált bankkártya bármikor törölhető a vezérlőfelületen.

Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését és a fizetős szolgáltatások elérhetőségét.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az ügyfél általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.

4.2.3.4 Sikertelen fizetések és teendők

Általában abban az esetben lesz sikertelen a tranzakció, ha a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) nem fogadja el a fizetési megbízást; de bankkártyahasználat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártyajellegű hiba
+ A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
+ A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
+ A kártyahasználat tiltott.
+ A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
+ A kártya lejárt.

Számlajellegű hiba
+ Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
+ A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba
+ A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Ilyen esetben javasoljuk, hogy próbálja meg újra.
+ A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba
+ Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza az ügyfél nyitólapra, a tranzakció sikertelen.
+ Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző “back”, “reload” illetve “refresh” segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

A fizetési procedúra sikertelensége esetén: A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során a tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankját, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

4.2.3.5 Kapcsolattartás

A Worklifeapp Zrt. által kiállított számlák emailben kerülnek továbbításra a payment@worklifeapp.com email címről. Fő kommunikációs csatornaként a help@worklifeapp.com email címen tartják a felhasználók a kapcsolatot a szolgáltatóval kérdések, észrevételek és panaszok tekintetében.

4.2.3.6 Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Worklifeapp Zrt. által az worklifeapp.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

5. Az egyedi szerződés tartalma

Az egyedi szerződés tárgyát, az árat, a fizetési feltételeket, a szerződés teljesítésének időtartamát és megszűnését, valamint más fontos feltételeit az egyedi szerződés szabályozza. Az egyedi szerződésben vagy megrendelésekben rögzített árak ÁFA nélkül értendők. Amennyiben az egyedi szerződés a fentiekre nem tér ki, egyéb rendelkezés hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

6. Teljesítés, az átadás-átvétel

A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, adott helyen és időben kell teljesíteni. A Vevő az előteljesítést elfogadja. Ha a szolgáltatás osztható, a Vevő részteljesítést is köteles elfogadni. A Vevő lehető legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e. A Worklifeapp Zrt. teljesítése során jogosult alvállalkozók közreműködését igénybe venni.

7. Worklifeapp Zrt. kötelezettsége

Worklifeapp Zrt. köteles a szerződésben vállalt kötelezettségét szakmai hozzáértéssel, a meghatározott ütemterv szerint, az ésszerűség keretein belül a leggyorsabban elvégezni. A Worklifeapp Zrt.nak a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően, a Vevőnél érvényes biztonsági előírások szerint kell a munkát elvégezni. A Worklifeapp Zrt. szükség esetén köteles alkalmazottai részére a megfelelő munkavédelmi eszközöket biztosítani. Ezen túlmenően a Worklifeapp Zrt. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a munkavégzés helyének biztonságosságát. Worklifeapp Zrt. jogosult a munka elvégzését megtagadni, ha a munka elvégzése veszélyeztetné saját, vagy a Vevő dolgozóinak életét, testi épségét.

8. Vevő kötelezettsége

A Vevő köteles a részére megküldött szolgáltatást tartalmazó számlát 8 napon belül a Worklifeapp Zrt. részére megfizetni. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, abban az esetben Vevőt a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség, továbbá Worklifeapp Zrt.nak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetére legalább 40 euró költségátalány. Worklifeapp Zrt. jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési határidőnél kedvezőbb feltételt is megállapíthat az egyedi szerződésben vagy Vevővel történt külön fizetési megállapodás alapján. Vevő az így biztosított fizetési kedvezményre mindaddig jogosult, amíg az egyedi szerződésben vagy külön megállapodásban rögzített fizetési határidőt pontosan betartja. Amennyiben három alkalommal fizetési késedelembe esik, Worklifeapp Zrt. az egyedi szerződést vagy fizetési megállapodást egyoldalúan módosíthatja és a továbbiakban jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési feltételt alkalmazhatja. A Vevő köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételeket a teljesítés helyén biztosítani. Amennyiben ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, és Worklifeapp Zrt. teljesítése emiatt meghiúsul, Worklifeapp Zrt. jogosult a szerződéses összeg azonnali számlázására. A későbbi időpontban történő teljesítés (ek) kapcsán felmerülő költségek a Vevőt terhelik.

9. Teljesítés felfüggesztése

A Worklifeapp Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeit jogosult felfüggeszteni mindaddig, ameddig a Vevő vele szemben fizetési késedelembe esett, és a Vevő a felszólítás ellenére tartozását nem egyenlíti ki, illetve Worklifeapp Zrt. által elfogadható garanciát vagy biztosítékot nem nyújt. A felfüggesztésből eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik. A Vevő késedelme a Worklifeapp Zrt. egyidejű késedelmét kizárja.

10. Lemondási feltételek

A résztvevők a szolgáltatásokról tetszőleges időpontban jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. Már kifizetett díjat a Worklifeapp Zrt. nem térít vissza abban az esetben, ha a lemondás a szolgáltatási idő rövidülésével jár.

11. Worklifeapp Zrt. felelősségének korlátozása

A Worklifeapp Zrt. kizárólag olyan károkért tartozik felelősséggel, amely egyértelműen és közvetlenül neki felróható okból, szándékosan vagy súlyos gondatlanságból következik be. A károk fedezetére a Worklifeapp Zrt. rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással.

A Worklifeapp Zrt. kártérítési felelősség kizárólag a közvetlen károk mértékére korlátozódik, a bekövetkezett közvetett károk tekintetében a kártérítési felelősség alól mentesül. Közvetett károk alatt értendő például a gazdasági veszteség vagy elmaradt haszon. A Worklifeapp Zrt. a vis maior keretében keletkezett károkért nem felel.

A Worklifeapp Zrt. vevők és az app.theworklifecompany.hu felhasználóinak magatartásáért más felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Worklifeapp Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírjelző levelek megnyitása során keletkezett. A Worklifeapp Zrt. szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Worklifeapp Zrt. felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely az app.theworklifecompany.hu – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Worklifeapp Zrt.által nyújtott vagy közvetített szolgáltatásokat saját felelősségére veszi igénybe.

A Worklifeapp Zrt. szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Jelen szerződés teljesítése során Worklifeapp Zrt.nek nem kötelezettsége (felelőssége) az worklifeapp.com felhasználóinak hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

12. Rendelkezésre állás

A Worklifeapp Zrt. garantálja, hogy az általa szolgáltatott app.theworklifecompany.hu a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 97%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 10,95 nap leállási lehetőséget biztosít Worklifeapp Zrt. szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

13. Adatmentés

A Worklifeapp Zrt. biztonsági biztosítékot garantál az app.theworklifecompany.hu szoftvert érintő esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat minden éjfélkor mentésre kerül, amely az app.theworklifecompany.hu adatbázisának egészét tartalmazza a szoftver esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

14. Titoktartás, adatvédelem

A Worklifeapp Zrt. kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Worklifeapp Zrt. és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Worklifeapp Zrt. vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Worklifeapp Zrt. a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Worklifeapp Zrt. köteles a Felhasználó által az app.theworklifecompany.hu rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Worklifeapp Zrt. a Felhasználó által az app.theworklifecompany.hu rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja.

15. Vis Major

Bármely fél jogosult saját, szerződésből eredő kötelezettségeit felfüggeszteni – ide nem értve a fizetési kötelezettséget – oly mértékig, ameddig a szerződés teljesítését a fél akaratán kívüli és a szerződés megkötésekor előre nem látható körülmények befolyásolják, amelyek lehetnek, de nem korlátozódnak az alábbiakra: Háború, forradalom, népfelkelés, közműszolgáltatás, -üzemanyag-ellátás, -szállítás, -egyéb áru vagy szolgáltatás leállítása vagy kimaradása, természeti katasztrófa, kormányintézkedések, export vagy import tilalom, tűzvész, robbanás, árvíz, lavina, polgári zavargások (amelyet vis major okozott).

16. Alkalmazott jog és jogviták rendezése

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Felek a szerződés fennállása alatt, jogos érdekeik figyelembe vételével együttműködni kötelesek. Esetleges vitájukat elsődlegesen tárgyalás útján próbálják rendezni. Amennyiben ez eredménytelenül zárul, a Felek hatáskörre való tekintettel alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességének.