Adatvédelmi tájékoztató

Tartalomjegyzék

1. A Tájékoztató hatálya - az adatgyűjtés ténye és az érintettek köre
2. Értelmező rendelkezések
3. Az adatkezelő személye
4. Az adatkezelés céljai
5. Az adatkezelés jogalapja
6. A kezelt személyes adatok köre
7. Adatfeldolgozás
8. Az adatkezelés időtartama: adattárolás az adatok törlésének határideje
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
10. Sütik
11. A Felhasználók IP címével kapcsolatos adatkezelés
12. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések
13. A Felhasználók jogai és érvényesítésük
14. Adatkezelés nyilvántartási száma

A Worklifeapp Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Bem József utca 6., e-mail: hello@worklifeapp.com; képviseli: Dobai Gábor, ügyvezető, továbbiakban WLC) az általa kezelt személyes adatokról az adatalanyok tájékoztatása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé az Infotv. 20. § (2) bekezdése és (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében.

1. A Tájékoztató hatálya - az adatgyűjtés ténye és az érintettek köre

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a WLC honlapján (www.worklifeapp.com), a WLC Facebook oldalán
(https://hu-hu.facebook.com/worklifecompany/), a WLC LinkedIn oldalán (https://www.linkedin.com/company/the-worklife-company-budapest), illetőleg a WLC-vel való kapcsolatfelvétel során, a WLC tagjaira vonatkozóan, továbbá a WLC által folytatott szakmai és jogszabályi konzultációkra vonatkozóan végzett adatkezelési tevékenységekre és az ezen adatkezelések által érintett adatalanyokra ("Felhasználó") terjed ki. Az Adatvédelmi Tájékoztató a WLC honlapján történő közzététellel lép hatályba.

A Tájékoztató a Worklifeapp Zrt. további intézkedéséig érvényben és hatályban marad. A közzététel dátuma: 2017. július 24.

2. Értelmező rendelkezések

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Tájékoztató hatálya alatt a WLC minősül adatkezelőnek és teljesíti az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi követelményeket;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Az adatkezelő személye

A WLC a jelen Tájékoztató hatálya alatt adatkezelőként jár el. Az adatkezelő meghatározza az általa kezelt, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, az adatkezelés eszközeit, valamint megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. Az adatkezelés céljai

A személyes adatok felvételének és kezelésének célja a WLC honlapja útján elérhető szolgáltatásaink nyújtása, illetve ide érve a WLC Facebook, valamint a Linkedin oldalán végzett adatkezelési tevékenységeket, ideértve

 • a WLC honlapján, elektronikus elérhetőségein keresztül benyújtott kéréseknek, megkereséseinek teljesítése,
 • Felhasználóval való kapcsolattartás,
 • időszerű eseményekről való tájékoztatás,
 • rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés,
 • kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzése és kiszűrése,
 • esetleges panaszok kezelése,
 • közvetlen üzletszerzési célra (pl. rendezvény reklámozására) irányuló, illetőleg hírlevél küldés céljából a Felhasználó külön hozzájárulása alapján,
 • szakmai és jogszabályi konzultációban történő részvétel.

5. Az adatkezelés jogalapja

A Tájékoztató hatálya alatt és eltérő jelzés hiányában az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A Felhasználó a személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulását (i) külön adatkezelési hozzájárulásban; (ii) a honlap használatával, vagy (iii) a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával és WLC-nek való megküldésével adja meg. Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek személyes adatait adja meg a WLC részére, úgy szavatol azért, hogy a harmadik személy hozzájárulását az adatkezeléshez beszerezte vagy egyéb törvényi jogalappal rendelkezik az adatok továbbításához.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, továbbá 2018. május 25. napjától alkalmazandó 2016/679 EU rendelet ("általános adatvédelmi rendelet") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), amely hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható. Amennyiben az érintett a személyes adatait a WLC számára önkéntesen megadja, ám a hozzájárulását később visszavonja, úgy a személyes adatok további kezelése lehet szükséges (az Infotv 6. § (5) bekezdése vagy a 95/46/EK irányelv 7. cikk f) pontja, illetőleg 2018. május 25. napjától az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) a WLC-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy a WLC-re vagy valamely harmadik személy elsőbbséget élvező jogos érdekének érvényesítése céljából, melyről a WLC az érintett részére külön tájékoztatást nyújt.

Eltérő jelzés hiányában a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról regisztráció során, külön nyilatkozat útján nyilatkozik. Amennyiben regisztráció nem lehetséges vagy a Felhasználó nem regisztrál, úgy az érintett Felhasználó kérelmére indult ügyben, így rendezvényre vagy egyéb programra történő jelentkezéskor vagy kapcsolatfelvételkor a WLC vélelmezi a Felhasználó rendelkezésre bocsátott személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását (az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján). A WLC rendezvényei eltérő kifejezett jelzés hiányában nyilvánosak, ezért a WLC az érintett hozzájárulását szintén megadottnak tekinti az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében (Infotv. 6. § (7) bekezdése), mely adatkezelésekre szintén a jelen Tájékoztató feltételei irányadóak.

Amennyiben egy Felhasználó a WLC munkája keretében jogalkotással vagy valamely hatósági közleménnyel kapcsolatos szakmai konzultációban vesz részt, akkor a WLC az érintett kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - az Infotv. 6. § (7) bekezdése alapján a neve és elérhetőségi adatait szakmai konzultációt lefolytató szervhez való továbbításához, illetőleg az adatok konzultációval kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához az önkéntes hozzájárulását szintén megadottnak tekinti.

Hírlevelek és közvetlen üzletszerzésnek minősülő üzenetek, így elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján végzett kommunikációk esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó külön nyilatkozatban megadott önkéntes hozzájárulása a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése alapján.

6. A kezelt személyes adatok köre

A WLC a Felhasználó alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelési célok

A Felhasználó neve:

az érintett azonosítását szolgálja a 4. pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

A Felhasználó címe:

az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja a 4. pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

A Felhasználó elektronikus elérhetősége:

az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja a 4. pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.

A Felhasználó telefonszáma:

az érintettel való kapcsolattartást szolgálja

A Felhasználó társadalombiztosítási azonosító jele:

az érintettel való kapcsolattartást szolgálja

A Felhasználó véleménye:

szakmai és jogszabályi konzultációban történő részvétel keretében a Felhasználó önkéntesen megadhatja a véleményét, álláspontját, ami WLC álláspontjának kialakítása érdekében kerül felhasználásra.

A Felhasználó ügye, panasza:

az érintett levelében megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér a WLC-től.

A Felhasználó Facebook fiókjának elérhetősége:

az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja.

A Felhasználó Linkedin fiókjának elérhetősége:

az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja.

A Felhasználó számítógépének IP címe, az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címe.

az érintett azonosítását, a felhasználói szokások elemzését, látogatottsági statisztikák készítését, kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzését és kiszűrését szolgálja. Az IP cím kezeléséről bővebb tájékoztatást a Tájékoztató 11. pontja tartalmaz.

A WLC nem gyűjt különleges adatokat, ezért kérjük, hogy ne küldjenek különleges adatot a WLC részére.

7. Adatfeldolgozás

Az adatkezeléssel érintett Felhasználó személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatok feldolgozása adatfeldolgozó bevonásával (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) kerül sor. Az Adatfeldolgozó feladata a worklifeapp.com domain alatt található honlap működtetése, karbantartása, illetőleg a személyes adatok elektronikus úton történő tárolása (hosztingja):

Adatfeldolgozó neve: Amazon Web Services, Inc.

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

székhelye: 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210;

E-mail elérhetősége: abuse@amazonaws.com

8. Az adatkezelés időtartama: adattárolás az adatok törlésének határideje

A WLC a személyes adatokat a Felhasználóval fennálló jogviszony időtartama alatt kezeli, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad.

A Felhasználó regisztrációjának törlésével a kezelt személyes adatok legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, ha (i) a Felhasználó az adatkezeléshez megadott hozzájárulását ennél hamarabbi időponttal vonja vissza, vagy (i) ha az adatkezelést jogszabály írja elő vagy (iii) jogszabály teszi lehetővé az adat megőrzését, például az adatkezelés korán keletkezett számviteli bizonylatok megőrzése érdekében. Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja, az számviteli bizonylatnak minősül, a WLC a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai. A személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a WLC valamely jogi igénnyel rendelkezik a Felhasználóval szemben vagy ha a Felhasználó érvényesít jogi igényt a WLC-szel szemben.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A WLC az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy a Weboldal Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában nem továbbítja és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

A facebook.com útján végzett adatkezelési tevékenységekre a Facebook (adatkezelő: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

A linkedin.com útján történő adatkezelési tevékenységre a Linkedin (adatkezelő: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place,Dublin 2, Ireland) saját honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Facebook/LinkedIN accounttal történő regisztráció esetén az Webplayer/Honlap a következő adatokhoz fér hozzá: a Felhasználó publikus adatai, e-mail címe.

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során a WLC (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

10. Sütik

A WLC a honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és felhasználói élmény növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ.

A WLC honlapjának üzemeltetése során a rendszer a Cookie Tájékoztatóban tételesen felsorolt sütiket használja, amely sütik az ott megjelölt módon és időtartamig őrzi az információkat.

11. A Felhasználók IP címével kapcsolatos adatkezelés

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során a WLC (illetve technikai kiszolgálója a Google Analytics) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését a Google Analytics segíti külső szolgáltatóként. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.

12. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

A WLC minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

A WLC, mint adatkezelő, és az általa igénybe vett adatfeldolgozó, a 6. pontban megjelölt személyes adatokat bizalmasan kezelik. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesznek, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:


 • a WLC és az Adatfeldolgozó az személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt Személyes Adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt Személyes Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá;

 • a Személyes Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó titkosítást és más fizikai és logikai védelmi intézkedéseket alkalmaz és mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

13. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levelében vagy elektronikus úton az adatkezelő alábbi elérhetőségei útján:

WLC

Dobai Gábor, ügyvezető

Email: hello@worklifeapp.com

A Felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai szolgáltatását indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. A Felhasználó az alábbi elérhetőségen tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni: hello@worklifeapp.com. A WLC kérheti, hogy az Felhasználó azonosítsa magát és ennek érdekében személyes adatot adjon meg.

A WLC a kezelt adatot törli, illetve az Adatfeldolgozóval törölteti, ha


 • kezelése jogellenes;

 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

 • az adatkezelés célja megszűnt;

 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy

 • a Felhasználó kéri (ide nem értve a törvényben elrendelt kötelező adatkezeléseket).

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Tájékoztatás iránti kérelem esetén a WLC a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban ad tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adat helyesbítésre kerül. Törlés helyett zárolásra kerül a személyes adat, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kerül kezelésre, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelölésre kerül a kezelt személyes adat, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem kerül teljesítésre, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a WLC írásban közöli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, a Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. A WLC a Felhasználó tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a Felhasználó a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat a WLC-szel, mint adatkezelővel szemben.

A Felhasználó jogainak feltételezett megsértése esetére Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy az Infotv. 22. § szerint a Felhasználó bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).